Polityka prywatności

1. Podmiotem odpowiedzialnym w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest

Bildau & Bussmann GmbH

Gerichtstrasse 23
DE 13347 Niemcy

Dyrektor zarządzający: Martin Bildau

Rejestr handlowy: HRB 37694

Numer identyfikacyjny VAT: DE136687089

2. Gromadzenie i przechowywanie danych osobowych, a także rodzaj i cel ich wykorzystania podczas odwiedzania strony internetowej.

Podczas odwiedzania naszej strony internetowej www.bildau.de przeglądarka używana na Państwa urządzeniu automatycznie wysyła informacje do serwera naszej strony internetowej. Informacje te są tymczasowo przechowywane w tak zwanym pliku dziennika. Następujące informacje są gromadzone bez żadnego działania ze strony użytkownika i przechowywane do momentu ich automatycznego usunięcia:

• adres IP komputera wysyłającego żądanie,
• data i godzina dostępu,
• nazwa i adres URL pobranego pliku,
• strona internetowa, z której uzyskano dostęp (referrer URL),
• używana przeglądarka oraz, w stosownych przypadkach, system operacyjny komputera użytkownika, a także nazwa dostawcy dostępu. Wspomniane dane są przez nas przetwarzane w następujących celach:
• → zapewnienie płynnego połączenia z witryną,
• → zapewnienie wygodnego korzystania z naszej strony internetowej,
• → ocena bezpieczeństwa i stabilności systemu oraz
• → do dalszych celów administracyjnych.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO. Nasz uzasadniony interes wynika z celów gromadzenia danych wymienionych powyżej. W żadnym wypadku nie wykorzystujemy zebranych danych do wyciągania wniosków na temat osoby użytkownika. Nie używamy plików cookie, usług analitycznych, wtyczek mediów społecznościowych ani formularza kontaktowego.

3. Ujawnianie danych

Dane osobowe użytkownika nie będą przekazywane stronom trzecim w celach innych niż wymienione poniżej. Przekazujemy dane osobowe użytkownika stronom trzecim tylko wtedy, gdy:

• użytkownik wyraził na to wyraźną zgodę zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a RODO,
• ujawnienie zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO jest niezbędne do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych i nie ma powodu, aby zakładać, że użytkownik ma nadrzędny interes zasługujący na ochronę w nieujawnianiu jego danych,
• w przypadku, gdy istnieje prawny obowiązek ujawnienia zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. c RODO, oraz
• jest to prawnie dopuszczalne i niezbędne do przetwarzania danych w ramach stosunków umownych z użytkownikiem zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b RODO.
4. Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo:

• zgodnie z art. 15 RODO, zażądać informacji o przetwarzanych przez nas danych osobowych. W szczególności możesz zażądać informacji o celach przetwarzania, kategorii danych osobowych, kategoriach odbiorców, którym Państwa dane zostały lub zostaną ujawnione, planowanym okresie przechowywania, istnieniu prawa do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub sprzeciwu, istnieniu prawa do złożenia skargi, pochodzeniu Państwa danych, jeśli nie zostały przez nas zebrane, oraz istnieniu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania i, w stosownych przypadkach, istotnych informacji o jego szczegółach;
• zgodnie z art. 16 RODO, do niezwłocznego żądania sprostowania nieprawidłowych lub niekompletnych danych osobowych przechowywanych przez nas;
• żądania usunięcia danych osobowych przechowywanych przez nas zgodnie z art. 17 RODO, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji, do wypełnienia obowiązku prawnego, ze względu na interes publiczny lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych;
• zgodnie z art. 18 RODO, do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, o ile prawidłowość danych jest kwestionowana przez użytkownika, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale użytkownik nie zgadza się na ich usunięcie, a my nie potrzebujemy już tych danych, są one jednak potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych lub użytkownik wniósł sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z art. 21 RODO;
• zgodnie z art. 20 RODO, do otrzymania swoich danych osobowych, które nam Państwo przekazali, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie lub do zażądania przekazania ich innemu administratorowi;
• zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO, do cofnięcia udzielonej nam zgody w dowolnym momencie. Konsekwencją tego jest to, że nie możemy już kontynuować przetwarzania danych opartego na tej zgodzie w przyszłości i
• wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 RODO. Co do zasady, użytkownik może skontaktować się z organem nadzorczym właściwym dla jego zwykłego miejsca zamieszkania lub miejsca pracy lub siedziby naszej firmy.

5. Prawo do sprzeciwu

Jeśli dane osobowe użytkownika są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionych interesów zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO, użytkownik ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych zgodnie z art. 21 RODO, o ile istnieją ku temu powody wynikające z jego szczególnej sytuacji lub sprzeciw jest skierowany przeciwko reklamie bezpośredniej. W tym ostatnim przypadku użytkownik ma ogólne prawo do sprzeciwu, które zostanie przez nas wdrożone bez określania konkretnej sytuacji. Aby skorzystać z prawa do odwołania lub sprzeciwu, wystarczy wysłać wiadomość e-mail na adres datenschutz@bildau.de.

6. Aktualność i zmiany niniejszej polityki prywatności

Niniejsza polityka prywatności jest obecnie ważna i została ostatnio zaktualizowana w maju 2018 r. Zmiana niniejszej polityki prywatności może okazać się konieczna w związku z dalszym rozwojem naszej strony internetowej i usług lub ze względu na zmiany wymogów prawnych lub urzędowych. Dostęp do aktualnej polityki prywatności można uzyskać i wydrukować w dowolnym momencie na stronie internetowej pod adresem www.bildau.de.
7. Zamieszczone filmy z YouTube

W niektórych naszych witrynach umieszczamy filmy z serwisu YouTube. Operatorem odpowiednich wtyczek jest YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA. Gdy użytkownik odwiedza stronę z wtyczką YouTube, nawiązywane jest połączenie z serwerami YouTube. YouTube jest informowany, które strony odwiedza użytkownik. Po zalogowaniu na swoim koncie, youtube może spersonalizować Państwa szukanie. Można temu zapobiec, wylogowując się wcześniej z konta YouTube. Po uruchomieniu filmu YouTube dostawca wykorzystuje pliki cookie, które zbierają informacje o zachowaniu użytkownika. Jeśli użytkownik wyłączył przechowywanie plików cookie dla programu reklamowego Google, nie będzie musiał oczekiwać takich plików cookie podczas oglądania filmów na YouTube. YouTube przechowuje jednak również nieosobowe informacje o użytkowaniu w innych plikach cookie.Jeśli chcą Państwo temu zapobiec, muszą Państwo zablokować przechowywanie plików cookie w swojej przeglądarce. Więcej informacji na temat ochrony danych w „YouTube” można znaleźć w polityce prywatności dostawcy pod adresem:https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

8. Google reCAPTCHA

Aby zapewnić wystarczające bezpieczeństwo danych podczas przesyłania formularzy, w niektórych przypadkach korzystamy z usługi reCAPTCHA, która jest świadczona przez Google Inc. Służy ona przede wszystkim do rozróżnienia, czy dane są wprowadzane przez osobę fizyczną, czy też jest to nadużycie spowodowane maszynowym i automatycznym przetwarzaniem.
Usługa obejmuje wysyłanie adresu IP i wszelkich innych danych wymaganych przez Google dla usługi reCAPTCHA do Google. W tym przypadku zastosowanie mają odmienne przepisy o ochronie danych osobowych firmy Google Inc.Więcej informacji na temat wytycznych Google Inc. dotyczących ochrony danych można znaleźć pod adresem  http://www.google.de/intl/de/privacy lub https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/

9. Pytania do inspektora ochrony danych

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących ochrony danych, prosimy o przesłanie wiadomości e-mail do naszego inspektora ochrony danych:
datenschutz@bildau.de

 

 

Back to top